adatvédelmi

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2020. OKTÓBER 25.

 

Az Adatkezelő adatai:

Szervezet neve: Ortutay-Kovács Eszter egyéni vállalkozó (továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhely, postacím: 1117 BUDAPEST, ALÍZ UTCA 6/A Magyarország | Nyilvántartási szám: 55300984 Honlap: www.matonthemoon.com

Képviselő: Ortutay-Kovács Eszter, e-mail címe: eszter@matonthemoon.com, telefonszáma: +36 30 444 3370  

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Adatkezelő felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért. A fenti elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot.

 

Az adatkezelés rövid bemutatása:

Az adatok megadásával Ön szavatolja, hogy a megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek.

Ha Ön ehhez hozzájárul, bizonyos személyes adatait azért kezeli az Adatkezelő, hogy reklám-hírleveleit eljuttathassa Önhöz.

Ha Ön ehhez hozzájárul, bizonyos személyes adatait az Adatkezelő átadja azon helyszíneknek, melyeken szolgáltatásait nyújtja. 

Az óralátogatásokról, képzésekről, tanfolyamokról, táborokról a www.matonthemoon.com weboldalon (továbbiakban: „Honlap”) tájékozódhat. 

A továbbiakban a hírlevél küldést igénylőt „Érintett”-nek nevezzük.

A személyes adatok rögzítése papír alapon vagy online történik, egy erre rendszeresített regisztrációs lap kitöltésével. 

Milyen személyes adatok kerülnek rögzítésre:

Ha az Érintett hozzájárul a marketing célú adatkezeléshez a reklám-hírlevelekre történő feliratkozással, az alábbi adatokat kezeli az Adatkezelő:

 • név (az Ön azonosítása, megszólítása céljából); 

 • e-mail cím (a hírlevél elküldése céljából).

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

A jelen adatvédelmi tájékoztatónak (továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) az a célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztassa Önt, mint érintettet, adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően.

Milyen célból gyűjti a személyes adatokat az Adatkezelő:

Ha az Érintett a marketing célú adatkezeléshez hozzájárul azzal, hogy feliratkozik az Adatkezelő reklám-hírlevelére, a személyes adatok kezelésének célja az Érintett időszakos tájékoztatása a szakmai programokkal kapcsolatos leghasznosabb információkról.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a személyes adat kezelésének jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A hozzájárulást a személyes adatok kezeléséhez a reklám-hírlevélre a papír alapú regisztráció során vagy elektronikus feliratkozás során, a feliratkozás megerősítéséhez szükséges checkbox (hozzájárulás megadása az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint) bejelölésével, illetve kipipálásával történik. EZT a hozzájárulást jelenleg nem kérjük az oldalon, kell erre beépíteni egy részt, hogy valahol elfogadja az adatkezelést (check-box vagy hasonló, amire kattint)

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok rögzítése regisztráció során történik.

Ha az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait reklám-hírlevelek küldése céljából kezelje, az Érintett személyes adatait addig kezeli az Adatkezelő, amíg az Érintett a reklám-hírlevélről le nem iratkozik vagy egyébként a személyes adatai törlését, illetve korlátozását nem kéri, vagy azt nem tiltja meg számunkra.

Adatbiztonsági intézkedések:

A reklám-hírlevélre történő feliratkozás során rögzített személyes adatokat az Adatkezelő a Rocket Science Group, LLC által nyújtott MailChimp hírlevélküldő és adatbázis-kezelő szolgáltatásban rögzíti, amely szolgáltatáson keresztül az Adatkezelő a hírleveleket az Ön részére megküldi. 

Az Adatkezelő által reklám-hírlevelek küldése céljából az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozók székhelyén kezeljük.

Az Adatkezelő által rögzített személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa megbízott adatfeldolgozók azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges. A személyes adatokat az Adatkezelő és az általa megbízott adatfeldolgozók bizalmas információként kezelik, azokat nem hozzák nyilvánosságra és nem adnak hozzáférést harmadik személynek – ide nem értve a Rocket Science Group, LLC részére történő adattovábbítást – vagy az Adatkezelő és az adatfeldolgozó olyan munkatársának, aki nem a reklám-hírlevelek küldésével foglalkozik.

Az Adatkezelő a papír alapon rögzített személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat elzárva tárolja és azokhoz csak az Adatkezelő és az Adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges.

 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a szerveren tárolt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az adatok az Adatkezelő adatszolgáltatási, továbbá jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatók és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

Adatfeldolgozók:

Az Adatkezelő az alábbi jogi személyeket mint adatfeldolgozókat bízta meg az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával:

név: Clinch Kft.|székhely: 1094 Budapest, Márton utca 23-25 | e-mail cím: krisztina.kelen@clinchkft.hu | képviseli: Kelen Krisztina ügyvezető |Ellátott tevékenység: könyvelés, pénzügyi háttér biztosítása. 

Az Adatkezelő a hírlevél-küldéssel kapcsolatos marketing tevékenységét a Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000; Atlanta, GA 30308 USA) által nyújtott MailChimp hírlevélküldő és adatbázis-kezelő szolgáltatáson keresztül végzi. A MailChimp-ben rögzített személyes adatok a Rocket Science Group, LLC USA-beli szervereire kerülnek továbbításra, illetve tárolásra. Az Adatkezelő ennek megfelelően kifejezetten felhívja az Ön figyelmét arra, hogy a MailChimp szolgáltatás igénybevétele során az Ön személyes adatait a GDPR szerinti harmadik országba (USA) továbbítja. 

A Rocket Science Group, LLC részt vesz a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó keretrendszerben, a Privacy Shield-ben, illetve elvégezte a Privacy Shield-nek való megfelelését (tanúsítás időpontja: 2016. november 21.). Ennek megfelelően az Adatkezelő kijelenti, hogy Rocket Science Group, LLC, mint adatfeldolgozó a megfelelő és alkalmas garanciákkal rendelkezik az Ön személyes adatai feldolgozására. 

A fenti adatfeldolgozók nem kezelik az adatokat saját nevükben, ezért adatfeldolgozónak minősülnek.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;

 • érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);

 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;

 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;

 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk. Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre 

 • észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy

 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha Ön már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

A helyesbítéshez való jog:

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

Törléshez való jog:

Az Adatkezelő késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 • már nincs szükség a személyes adatokra reklám-hírlevelek küldése céljából

 • a személyes adatok kezelése jogellenes;

 • az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;

 • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;

 • amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. 

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit. Zárolt adatot nem kezelünk a fenti célokból. Ilyen adatot csak abból a célból kezelünk, ami a törlést kizárta.

Korlátozáshoz való jog:

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza személyes adatainak kezelését;

 • az adatkezelés jogellenes és Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozása elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;

 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;

 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályozná.

Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét:

Ha az Adatkezelő elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes:

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Adatkezelő egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat zároljuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha az Adatkezelő nem tesz eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére:

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”).

A GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság minősül, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 • az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

 • az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

 • panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

Az Adatkezelő által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti a) és b) pontok szerint az érintett felügyeleti hatóság a NAIH, tekintve, hogy az Adatkezelő Magyarország területén rendelkezik tevékenységi hellyel, illetve az adatkezelés túlnyomórészt Magyarországon lakóhellyel rendelkező érintetteket érint. Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nemcsak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál.

Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Telefonszám: +36 1 391 1400 Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő köteles a honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

Bírósági jogérvényesítés:

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Adatkezelő ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Az Adatkezelő által végzett adatkezelések rövid összefoglalása

1. számú melléklet

Az Adatkezelő által végzett adatkezelések rövid összefoglalása

Reklám-hírlevélre történő feliratkozás

A kezelt személyes adatok köre

Az Érintett

 •  neve;

 •  e-mail címe.

Adatkezelés célja

Az Érintett időszakos tájékoztatása a szakmai programokkal kapcsolatos leghasznosabb információkról.

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Adatkezelés időtartama

Az Érintett által küldött reklám- hírlevélről való leiratkozásáig. A reklám-hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.

adatvédelmi